රැකියා

 “වඩා නම්‍යශීලී වැඩ කිරීමේ ක්‍රම සහ විසන්ධි කිරීමේ සැබෑ අයිතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මගින් පුද්ගලික සහ වෘත්තීය ජීවිතය අතර හොඳ සමතුලිතතාවයකට අපි විශාල වැදගත්කමක් ලබා දෙන්නෙමු. »

Véronique Bru, මානව සම්පත් සහ නවීකරණය පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ

ඔබ අප සමග එක්වන කැමති?